Vårt utvecklingsprojekt för smart digital informationshantering

Eriksbo Plantskola är en ren partiplantskola. Det innebär att vi är producenter och grossister utan konsumentförsäljning. Vi är alltså ingen trädgårdsbutik.

Däremot säljer vi våra fantastiska härodlade växter till många trädgårdsbutiker – framför allt i Mälardalsregionen. Sök närmaste återförsäljare genom länken här nedan.

Svenska produktionsplantskolor är i de allra flesta fall även grossister. Det innebär att de erbjuder marknaden ett komplett sortiment av träd, buskar, klätterväxter och perenner. Det enskilda företagets egen produktion utgör en del av sortimentet, övriga produkter köps in från svenska kollegor med annan produktionsinriktning eller importeras. Totalt saluför plantskolorna flera tusen arter och sorter, varav flertalet dessutom saluförs i ett antal olika kvaliteter och storlekar. För varje produkt behöver plantskolan tillhandahålla (förutom korrekt svenskt och vetenskapligt namn) gedigen information om till exempel höjd, bredd, utseende och växtsätt, härdighet, lämplig jord och ståndort, tålighet för urbana miljöer, salttålighet, vindtålighet med mera. Dessutom krävs bilder och/eller illustrationer för att åskådliggöra den specifika sortens utseende samt dess utseende i relation till andra sorter av samma art etcetera. Denna information behöver sedan tillgängliggöras för kunderna. Dessa kan vara t ex kommuner, kyrkogårdsförvaltningar, anläggningsfirmor, lanskapsarkitektkontor, trädgårdsdesigners och trädgårdsbutiker.

Idag samlas en betydande del av informationen i kataloger som produceras årligen eller med ett par års intervall av plantskoleföretagen. Dessa trycks upp och distribueras till kunderna, förutom att en digital version i många fall läggs upp på den egna hemsidan. Katalogproduktionen är en mycket arbetskrävande, tung och dyr process som innebär mycket manuell hantering av data och uppgifter. Den tycks dessutom omöjlig att lösa utan att fel i informationen finns kvar eller nya fel uppstår. När katalogen sedan är klar ligger den fast med hela sitt innehåll – såväl sortiment som priser – tills nästa utgåva producerats. Alltså ofta under två års tid.

Vi behöver ett smidigare sätt att hantera all vår data, en mer automatiserad produktion av informationsmaterial av flera olika slag (tryckt och digitalt) – inte enbart kataloger – och möjlighet till anpassade och dagsaktuella informationsprodukter för olika kundgrupper och även för enskilda kunder. Det finns idag inga lösningar som är användbara för plantskolorna, med de speciella förhållanden och sortiment som vi arbetar med. Det finns däremot lösningar som gör ungefär motsvarande i andra branscher. Det vi i gruppen gör är att, med utgångspunkt i hur behoven i vår bransch ser ut och i vad som finns i andra branscher, skapa en ny och optimal digital lösning för våra behov. Vi bildade tillsammans med Consid S5 AB, Horticonsult och A&B Haggren (konsultföretag inom informationsteknik och PIM) en innovationsgrupp som sakta men säkert digitaliserar en stor mängd data, kategoriserar denna och bygger ett mallsystem för att snabbt och enkelt kunna skapa tryckfiler och digitala publikationer om plantskoleprodukter för att nå marknaden nationellt och internationellt.

Begär Offert

Beställning

Beställning av produktkatalog

Beställning av lösenord