Allmänna bestämmelser – ABM

Allmänna bestämmelser för leverans av plantskoleväxter till yrkesmässig byggverksamhet

Dessa bestämmelser har utarbetats av SVEPLANT (branschorganisation för Sveriges plantskolor) och är avsedda att tillämpas vid leverans av plantskoleväxter till byggarbetsplatser där ABM 07 – Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet – gäller som avtalsvillkor mellan säljare och köpare.
Dessa allmänna bestämmelser är avsedda som tillägg till ABM 07 och har företräde framför ABM 07 som specialreglering på grund av plantskoleväxters karaktär av levande material. Bestämmelserna ansluter till ABM 07 på följande sätt. De rubriker och den numrering som anges nedan motsvarar de som förekommer i ABM 07 och markerar ändringar eller tillägg som införs i dessa allmänna bestämmelser i förhållande till motsvarande bestämmelse i ABM 07. Där annat ej framgår nedan gäller ABM 07 utan ändring.
Inledande bestämmelser

6. Säljaren tillhandahåller planterings- och skötselinstruktion som är anpassad för de växter som ingår i leveransen.

Transport och mottagande

9. Som leveransvillkor gäller fritt säljarens plantskola där annat ej avtalas. Säljaren svarar för att växterna är erforderligt förpackade och emballerade inför transport samt ger inför varje leverans rekommendationer i fråga om erforderlig typ av transport såsom kyl- eller värmetransport, öppen eller stängd bil och liknande.

Rätt till tidsförlängning

10. Säljaren har rätt att senarelägga leveransen helt eller delvis om avtalad leveranstid hindras av försvårande väderleksförhållanden. Med detta avses dels att de växter som skulle ha levererats skadats av för orten osedvanligt och för växterna särskilt ogynnsamt inverkande väderleksförhållanden, dels att växterna ej bedöms klara transport på grund av sträng kyla. Köparens rätt till senareläggning av leveransen är begränsad till situationer där köparen på grund av force majeure (krig, försvarsberedskap, epidemi, strejk, blockad, lockout och liknande) saknar möjlighet att ta emot leveransen. Parterna skall vid tillämpning av denna bestämmelse samråda om när leverans istället kan ske med beaktande av att ett flertal växter endast kan hanteras (upptagning, transport, plantering) när de är i vila och inte i tillväxt. För rätt till tidsförlängning av leveransen krävs att part utan dröjsmål ger motparten skriftligt besked om hindret. I situationer där köparen begär senareläggning av leverans utan att rätt till detta föreligger enligt denna bestämmelse, må köparen i förekommande fall överenskomma med säljaren om att skjuta på leverans från en säsong till en annan där så kan ske utan olägenhet för säljaren och utan risk för skador eller kvalitetsförsämring på växterna i fråga.

Ansvar vid försening

12. Säljaren har inte något ansvar för försening som beror på inträffade klimatskador, åverkan av skadedjur, angrepp av växtsjukdomar och liknande omständigheter utanför en normalt aktsam säljares kontroll. Bestämmelsen i punkt 12 tredje stycket ABM 07 om att hela leveransen skall betraktas som försenad om säljaren endast kunnat leverera delar av densamma gäller inte. Eventuellt förseningsvite beräknas på den del av leveransen som är försenad.

13. Köparen ansvarar för att mottaga växterna på avtalad leveransdag. På motsvarande sätt som stipulerats under punkt 10 om rätt till tidsförlängning ovan, medför köparens underlåtenhet att ta emot och plantera växterna på avtalad leveransdag en
betydande risk för att växterna skadas. Den begränsning av köparens ansvar vid underlåtenhet att ta emot plantan som anges i punkt 13 i ABM 07 gäller inte för leverans av levande växter.

15. För att undvika missförstånd klargörs följande. Växter som tagits upp ur fält för köparens räkning (frilansodlade) kan normalt vare sig säljas vidare till annan eller lagras i en situation där köparen är försenad med att ta emot växterna. Varje sådan försening är av väsentlig betydelse för säljaren och berättigar till hävning av köpet och därav följande rätt till ersättning för full utebliven vinst. Det ankommer dock på säljaren att försöka begränsa sin skada i möjligaste mån.

Mottagningskontroll

18. Med varje leverans av växter följer förutom följesedel med erforderliga växtpass och e-certifikat även planterings- och skötselinstruktion. Det ankommer på köparen att vid mottagandet sätta sig in i dessa planterings- och skötselinstruktioner för att på eget ansvar kunna hantera och i förekommande fall mellanlagra växterna till dess de planteras helt i enlighet med dessa instruktioner. Instruktionerna måste också följas vid efterföljande bevattning och övrig skötsel. Det ankommer på köparen att omedelbart efter avemballering genom fotografering dokumentera eventuellt förekommande synliga fel. Det ankommer vidare på köparen att tillse att köparen själv eller den entreprenör som anlitats av köparen för plantering och därpå följande etablering av växterna att genom dokumenterad egenkontroll säkerställa att planterings- och skötselinstruktionen följts.

Säljarens ansvar för fel

20. I tillägg till motsvarande bestämmelse i ABM 07 stipuleras följande. För fel som består av bristande sortäkthet har köparen som enda påföljd för sådant fel rätt till omleverans. Om köparen inte följt den planterings- och skötselinstruktion som säljaren tillhandahållit för respektive växt, har säljaren inte något ansvar för fel hos växten. Det ankommer på köparen att genom dokumenterad egenkontroll visa att dessa instruktioner följts. Säljaren har ej heller något ansvar för fel om köparen inte följt säljarens rekommendationer om transportsätt enligt punkt 9 ovan eller om köparen underlåtit att ta emot plantorna på avtalad leveransdag efter det att plantorna av säljaren förberetts för leverans. Säljaren svarar slutligen inte för fel som uppstått på grund av för planteringsorten osedvanliga väderleksförhållanden.

Försäkring

26. Med ändring av punkt 26 i ABM 07 ankommer det inte på säljaren att inneha någon särskild ansvarsförsäkring för skador till följd av fel i de växter som levererats.

Avbeställning

32. I tillägg till punkt 32 i ABM 07 klargörs för att undvika missförstånd följande. Säljaren kan endast i sällsynta fall lagra av köparen beställda växter eller sälja vidare till annan inom den begränsade tid inom vilken växten måste planteras och som säljaren planerat för vid fastställelse av leveransdatum.

Begär Offert

Beställning

Beställning av produktkatalog

Beställning av lösenord