Allmänna bestämmelser – näringsidkare

Allmänna bestämmelser för leverans av plantskoleväxter

Dessa bestämmelser har utarbetats av SVEPLANT (branschorganisation för Sveriges plantskolor) och är avsedda att tillämpas vid leverans och försäljning av plantskoleväxter till näringsidkare (Köparen)

Dessa allmänna bestämmelser gäller i den mån något annat inte särskilt avtalats.

Försäljning av plantskoleväxter

1. Säljaren tillhandahåller plantskoleväxter i enlighet med Säljarens vid var tid gällande prislista.

2. Plantskoleväxterna säljs med iakttagande av Statens Jordbruksverks författningssamling SJVFS 2010:47 T42 samt Kvalitetsregler för plantskoleväxter utgiven av GRO:s (Gröna Näringens Riksorganisation) plantskolesektion, 6:e upplagan 2019.

3. Säljaren tillhandahåller vid anfordran planterings- och skötselinstruktion som är anpassad för de växter som ingår i leveransen, samt erforderliga växtpass och e-certifikat.

4. Säljaren kan inte garantera leverans vid varje tidpunkt av samtliga plantskoleväxter som finns med i Säljarens prislista och inte heller i obegränsad omfattning.

Beställning, priser mm

5. Priserna i Säljarens prislista är angivna exklusive kostnader för emballage, transport och moms och utan hänsyn till eventuella mängdrabatter och ej heller eventuella merkostnader för hantering som kan uppstå till följd av Köparens begäran om tidpunkt för leverans.

6. En skriftlig beställning från Köparen skall följas av en orderbekräftelse från Säljaren. Om Säljaren inte fullt ut kan leverera i enlighet med Köparens beställning, i antal eller med leveranstid som beställningen angivit, skall istället en skriftlig offert tillställas Köparen. En offertförfrågan från Köparen följs också av en skriftlig offert från Säljaren. Säljarens offert är bindande i trettio (30) dagar om annat inte anges i offerten.

7. Betalningsvillkor är om annat inte avtalas trettio dagar. Säljaren fakturerar vid leverans. Vid överenskommelse om delleveranser faktureras varje delleverans för sig. Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta med åtta (8) procent över vid var tid gällande diskonto.

Leveransvillkor och riskens övergång

8. Som leveransvillkor gäller Fritt Säljarens plantskola, såvida annat inte avtalas.

9. Säljaren svarar för att växterna är erforderligt förpackade och emballerade inför transport samt ger inför varje leverans rekommendationer i fråga om erforderlig typ av transport såsom kyl- eller värmetransport, öppen eller stängd bil och liknande.

10. Risken för plantskoleväxterna övergår på Köparen då dessa avlämnats för leverans till Köparen. Med detta avses att plantskoleväxterna antingen avskilts för Köparens räkning för avhämtning på Säljarens plantskola erforderligt förpackade och emballerade eller av Säljaren överlämnats till speditör eller liknande som för Köparens räkning svarar för transport från Säljarens plantskola.

Rätt till senareläggning av leverans

11. Säljaren har rätt att senarelägga leveransen helt eller delvis om avtalad leveranstid hindras av försvårande väderleksförhållanden. Med detta avses dels att de växter som skulle ha levererats skadats av för växterna särskilt ogynnsamt inverkande väderleksförhållanden, dels att växterna av Säljaren ej bedöms klara transport på grund av sträng kyla.

12. Köparens rätt till senareläggning av leveransen är begränsad till situationer där köparen på grund av force majeure (krig, försvarsberedskap, epidemi, strejk, blockad, lockout och liknande) saknar möjlighet att ta emot leveransen.

13. Säljaren och Köparen skall samråda om när leverans istället kan ske med beaktande av att ett flertal plantskoleväxter endast kan hanteras (upptagning, transport, plantering) när de är i vila. För rätt till tidsförlängning av leveransen krävs att part utan dröjsmål ger motparten skriftligt besked om hindret. I situationer där Köparen begär senareläggning av leverans utan att rätt till detta föreligger enligt denna bestämmelse, kan Köparen överenskomma med säljaren om att skjuta på leverans från en säsong till en annan där så kan ske utan olägenhet för säljaren och utan risk för skador eller kvalitetsförsämring på plantskoleväxterna i fråga.

Ansvar vid försening, avbeställning mm Köparens dröjsmål

14. Köparen ansvarar för att avhämta plantskoleväxterna vid avtalad leveranstid. Köparen är medveten om att underlåtenhet att avhämta plantskoleväxterna vid avtalad leveranstid och därefter plantera dem innebär en betydande risk för att växterna skadas.

15. För att undvika missförstånd klargörs följande. Plantskoleväxter som tagits upp ur fält för Köparens räkning (frilandsodlade) kan normalt vare sig säljas vidare till annan eller lagras i en situation där Köparen är försenad med att avhämta plantskoleväxterna. Varje sådan försening är av väsentlig betydelse för Säljaren och berättigar till hävning av köpet och därav följande rätt till ersättning för full utebliven vinst.

16. Av samma skäl godtas inte utan Säljarens godkännande Köparens avbeställning av avtalad leverans, vare sig helt eller delvis. Sker sådan avbeställning utan Säljarens godkännande, har Säljaren motsvarande rätt som enligt p 15 ovan att för egen del häva köpet, alternativt göra
gällande att Köparen utan grund hävt köpet, samt har rätt till full ersättning för utebliven vinst för leveransen.

17. Vid beräkningen av utebliven vinst skall hänsyn tas till Säljarens skyldighet att försöka begränsa sin skada.

18. Om Köparen är i dröjsmål med betalning av förfallna fakturor för tidigare utförda leveranser, har Säljaren utöver rätt till dröjsmålsränta, alltid rätt att stoppa ny leverans till dess att betalning skett, alternativt att Köparen ställer godtagbar säkerhet för den nya leveransen.

Säljarens dröjsmål

19. Säljaren har inte något ansvar för försening som beror på inträffade klimatskador, åverkan av skadedjur, angrepp av växtsjukdomar och liknande omständigheter utanför en normalt aktsam säljares kontroll.

20. Säljarens ansvar för skada vid en väsentlig försening som Säljaren ansvarar för är begränsat till ett belopp som motsvarar maximalt 15 procent av priset för den eller de plantskoleväxter förseningen avser, alternativt vid väsentlig försening av hel leverans, maximalt 15 procent av priset för hela leveransen. För skadestånd krävs att Köparen kan visa att han orsakats direkta kostnader av förseningen till motsvarande belopp.

21. Köparen har vid Säljarens väsentliga försening med hel leverans, rätt att avbeställa leveransen i dess helhet, förutsatt att leverans ännu ej skett och att den senarelagda tidpunkt för leverans som Säljaren aviserat som nödvändig, heller inte har inträtt. Köparen har därutöver rätt till ersättning för de direkta kostnader Köparen kan visa att han orsakats av den avbeställda leveransen, dock maximerat till 15 procent av priset för hela leveransen på samma sätt som stadgats i punkt 20 ovan.

Mottagningskontroll och reklamation

22. Säljaren tillhandahåller eller hänvisar till en planterings- och skötselinstruktion för varje leverans. Det ankommer på Köparen att vid mottagandet sätta sig in i dessa planterings- och skötselinstruktioner för att på eget ansvar kunna hantera och i förekommande fall mellanlagra växterna till dess de planteras helt i enlighet med dessa instruktioner. Instruktionerna måste också följas vid efterföljande bevattning och övrig skötsel. Det ankommer på Köparen att omedelbart efter avemballering genom fotografering dokumentera eventuellt förekommande synliga fel. Det ankommer vidare på Köparen att se till att Köparen eller den som anlitats av Köparen för plantering och därpå följande etablering av växterna att genom dokumenterad egenkontroll säkerställa att planterings- och skötselinstruktionen följts.

23. Köparen skall vid mottagandet av leverans besiktiga plantskoleväxterna. Köparen får inte åberopa att plantskoleväxt är felaktig om inte skriftlig reklamation gjorts omedelbart efter det att fel upptäcks eller borde ha upptäckts. Fel som märkts eller borde ha märkts vid mottagandet av leveransen skall reklameras senast inom åtta (8) arbetsdagar från mottagandet. Med mottagande avses tidpunkt då leveransen efter fullgjord transport ankommit till Köparen eller den Köparen anvisat som mottagare. Det ankommer på Köparen att avemballera leveransen vid mottagandet för att möjliggöra besiktning av leveransen och dokumentation av eventuellt förekommande fel.

Säljarens ansvar för fel

24. Köparen är medveten om att det inte lämnas någon etableringsgaranti , även om planterings- och skötselinstruktionen följts. Skador kan bland annat uppstå av luft och vattenföroreningar, växtnäringsbrist, felaktigt PHvärde i jorden, utöver felaktig skötsel, växtskadegörare mm.

25. För fel som består av bristande sortäkthet har Köparen som enda påföljd för sådant fel rätt till omleverans. Om Köparen inte följt den planterings- och sköteselinstruktion som Säljaren tillhandahållit har Säljaren inte något ansvar för fel hos växten. Det ankommer på Köparen att genom dokumenterad egenkontroll visa att dessa instruktioner följts. Säljaren har ej heller något ansvar för fel om Köparen inte följt säljarens rekommendationer om transportsätt enligt punkt 9 ovan eller om Köparen underlåtit att avhämta plantskoleväxterna vid avtalad leveranstidpunkt sedan dessa av Säljaren förberetts för leverans. Säljaren svarar slutligen inte för fel som uppstått på grund av för planteringsorten osedvanliga väderleksförhållanden.

26. Ansvarstiden gällande fel som består av bristande sortäkthet är fem (5) år från avtalad leveranstidpunkt.

27. Som påföljd för fel som Säljaren svarar för skall i första hand omleverans ske, om inte Säljaren kan visa att felet kan avhjälpas och Köparen skäligen har att nöja sig därmed. Underlåter Säljaren att utan dröjsmål avhjälpa fel eller företa omleverans har Köparen efter att lämnat Säljaren skriftligt besked därom rätt till ersättning för skäliga kostnader för att själv låta avhjälpa felet eller ombesörja omleverans från annan plantskola.

28. I den mån omleverans inte kan ske under aktuell säsong har Köparen istället rätt till prisavdrag motsvarande priset för den eller de felaktiga plantskoleväxter leveransen omfattat. Om omleverans inte kan ske under aktuell säsong och antalet felaktiga plantskoleväxter svarar för en så väsentlig del av leveransen att det medför en betydande olägenhet för Köparen att stå fast vid köpet i resterande delar, har Köparen rätt att häva leveransen i dess helhet. Säljarens skadeståndsansvar är i sådant fall begränsat till ett belopp som motsvarar överenskommet pris för leveransen, alternativt det lägre belopp som Köparen dittills betalat för leveransen, att i så fall återbetalas av Säljaren.

29. Säljaren är inte i något fall, vare sig vid försening med eller fel i leveransen, skyldig att utge ersättning för utebliven vinst eller annan indirekt skada.

Tvistelösning

30. Tvist på grund av avtalet mellan Köparen och Säljaren skall avgöras enligt svensk rätt av allmän domstol varvid tingsrätten i den domsaga där Säljaren har sitt säte skall vara första instans.

Begär Offert

Beställning

Beställning av produktkatalog

Beställning av lösenord